Δήλωση της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής για την Ανοικτή Πρόσβαση

Αποστολή της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της γνώσης. Η Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ "Πέργαμος" αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού έργο της είναι να διασφαλίζει την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση των ερευνητών σε τίτλους Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί τη βάσει των παραπάνω, αλλά και φρονώντας πως

[α] η γνώση που παράγεται σε δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν μπορεί παρά να αποτελεί δημόσιο αγαθό,

[β] η άμεση δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο ΕΚΠΑ διασφαλίζει την επιστημονική ακεραιότητα και προστατεύει τους ερευνητές από το ενδεχόμενο της αδόκητης λογοκλοπής,

[γ] η άνευ χρονικών περιορισμών ανοικτή πρόσβαση επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο και λογοδοσία, αμφότερα εχέγγυα διασφάλισης της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και πιστότητας της ερευνητικής παραγωγής,

[δ] η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η προσβασιμότητα αποτελούν τις πλέον θεμελιώδεις συνθήκες για την ανάπτυξη οποιουδήποτε λειτουργικού και παραγωγικού ερευνητικού οικοσυστήματος,

αλλά και εναρμονιζόμενη με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν διεθνώς σε ό,τι αφορά την προαγωγή της άμεσης, πλήρως ανοικτής πρόσβασης, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποθαρρύνει σθεναρά τη θέση οποιωνδήποτε περιορισμών πρόσβασης είτε χρονικών, είτε εύρους, είτε ακόμη δια της διαφοροποίησης μεταξύ των χρηστών που προέρχονται από το ΕΚΠΑ και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής.