Μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων

Μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

1.  Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195), "από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα". Επιπλέον, σύμφωνα με το ν.4386/2016, άρθρο 65  στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. Βλ επίσης ν. 4957/2022, άρθρο 285, παρ. 6.

2.  Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να δανείζονται κάθε φορά μέχρι δύο (2) από τα διατιθέμενα στην βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ ή απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής (τηλ. 210 7277605).

Δανεισμός ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραμμάτων

Τα ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα (πρόθεμα ΞΔΣ) δανείζονται αποκλειστικά από τους φοιτητές του τμήματος στο οποίο απευθύνονται.

Ο ανώτατος αριθμός τεκμηρίων ξένων διδακτικών συγγραμμάτων που μπορεί να δανεισθεί ένας χρήστης είναι 7. Σε καμία περίπτωση οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να δανεισθούν περισσότερα από 7 βιβλία συνολικά, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από την κύρια συλλογή ή από τα διδακτικά συγγράμματα.

Ανανέωση μπορεί να γίνει, αφού επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα αντίτυπα.