Άδεια πρόσβασης στην Πέργαμο - Αίτημα περιορισμού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  επιθυμεί  περιορισμό της  πρόσβασης  στο πλήρες κείμενο της εργασίας του, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να υποβάλει  Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.  Εάν χρειάζεται,  στην περίπτωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει  και έντυπη αιτιολόγηση   προς τη Βιβλιοθήκη.

Yπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων αποδέσμευσης μιας διπλωματικής εργασίας ή και μιας διδακτορικής διατριβής που έχει κατατεθεί στο αποθετήριο Πέργαμος με περιορισμό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό.

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει ένθερμα την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και παροτρύνει τους φοιτητές να διαθέτουν τις εργασίες τους με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.