Χειρόγραφα

Χρονική κάλυψη: 11ος –19ος αιώνας

Περιγραφή: Τα χειρόγραφα Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (πρώην Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας) είναι 82 εκ των οποίων τα τέσσερα βυζαντινά και τα υπόλοιπα μεταβυζαντινά, ως επί το πλείστον εκκλησιαστικού περιεχομένου. Στα χρόνια 1962-1964 οι Γ. Θ. Ζώρας και Φ. Κ. Μπουμπουλίδης δημοσίευσαν τον κατάλογο των πενήντα χειρογράφων υπό τον τίτλο «Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», σε δύο συνέχειες στην Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμοι 13 (1962-1963) σ. 464-488 και 14 (1963-1964) σ.205-265, και σε ανάτυπο 100 σελίδων με δική του αρίθμηση. Το 2004 ο Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος δημοσίευσε τον «Συμπληρωματικό κατάλογο χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών» στην Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος 35 (2003-2004) σ. 339-381, με 68 φωτογραφίες των χειρογράφων.