Εγγραφή μέλους στη ΒΦΣ

Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος θα πρέπει τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της ΒΦΣ και να την αποστέλλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.

Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητείται για την εγγραφή η προσκόμιση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη σχέση με το οικείο Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Κάθε μέλος με την εγγραφή του, δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ ως προς το δανεισμό.

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Για τυχόν αλλαγές των προσωπικών στοιχείων που δόθηκαν για την εγγραφή (αριθμό τηλεφώνου, e-mail), καθώς και για την απώλεια της κάρτας μέλους πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Βιβλιοθήκη.

Όταν ένα φυσικό πρόσωπο σταματήσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΕΚΠΑ, παύει να ισχύει η κάρτα του.

Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης / Library membership application