Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην Πέργαμο και στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής [Προσοχή: Η διαδικασία τροποποιήθηκε λόγω της πανδημίας του covid19. Βλ. επόμενη ενότητα]

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να τηρούν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ, η ενεργοποίηση του οποίου γίνεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

1. Στη Γραμματεία του Τμήματος

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής τους και, αφού έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες διορθώσεις που τους υποδείχθηκαν, προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους για την εκκίνηση της διαδικασίας της ορκωμοσίας.

Εκεί παραλαμβάνουν ειδικό έντυπο Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης σε δυο αντίγραφα, στο οποίο περιλαμβάνεται α) Βεβαίωση έγκρισης και βαθμολόγησης της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής β) Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης της εργασίας σε μορφή pdf στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» με την αιτούμενη άδεια πρόσβασης γ) Βεβαίωση ως προς την ορθή ανάρτηση της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» και τη μη οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη (ΒΚΠ) καθώς και βεβαίωση κατάθεσης της έντυπης μορφής της εργασίας για τα Τμήματα στα οποία απαιτείται.

2. Στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες προσκομίζουν στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής τα δύο αντίγραφα της Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους.

Υποχρέωση κατάθεσης εντύπου στην Βιβλιοθήκη έχουν οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες:

  • του Τμήματος Φιλολογίας και του Διατμηματικού ΠΜΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
  • του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Τέχνης και του Διατμηματικού ΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων»
  • του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

3. Στο Αποθετήριο «Πέργαμος»

Οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες αποθέτουν υποχρεωτικά την εργασία τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος», ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ανάρτησης της πλατφόρμας. Η εργασία πρέπει να είναι σε τελική μορφή και σε ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), που δεν επιδέχεται επεμβάσεις, όχι κλειδωμένο.

Εφόσον υπήρξε ορθή υποβολή της εργασίας, οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες εντός τριών εργάσιμων ημερών ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής, διορθώνουν ή συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα επαναλαμβάνοντας την ανάρτηση.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  επιθυμεί  περιορισμό της  πρόσβασης  στο πλήρες κείμενο της εργασίας του, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να υποβάλει Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.  Εάν χρειάζεται,  στην περίπτωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει  και έντυπη αιτιολόγηση   προς τη Βιβλιοθήκη.

Yπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων αποδέσμευσης μιας διπλωματικής εργασίας ή και μιας διδακτορικής διατριβής που έχει κατατεθεί στο αποθετήριο Πέργαμος με περιορισμό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό (βλ παρακάτω).

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει ένθερμα την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και παροτρύνει τους φοιτητές να διαθέτουν τις εργασίες τους με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

4. Στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες παραλαμβάνουν το ένα αντίγραφο Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.

5. Στη Γραμματεία του Τμήματος

Οι διπλωματούχοι και οι διδάκτορες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την προαναφερθείσα βεβαίωση εγκαίρως, προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση ορκωμοσίας.

Ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον υποχρεώσεις προς το Τμήμα, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την Γραμματεία.

* Προσοχή: Οι οδηγίες αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισμούς διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών πριν το 2018. Θα εκδοθούν νέες για τους εισαχθέντες από το 2018 και εξής.

Πληροφορίες:
Λουκάς Αργυρίου,  largyrio@uoa.gr, 210 7277578
Κυριακή Ξανθοπούλου, kksantho@uoa.gr, 210 727785

 Οδηγίες (.pdf)

Ηλεκτρονική διακίνηση Βεβαίωσης/Υπεύθυνης δήλωσης λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας των ΑΕΙ εξαιτίας της πανδημίας

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ, οι διαδικασίες Περγάμου τροποποιήθηκαν, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι  ως προς την διακίνηση της έντυπης βεβαίωσης  μεταξύ Γραμματείας και Βιβλιοθήκης. 

Μετά από συνεννόηση της Βιβλιοθήκης με όλες τις  γραμματείες  της Φιλοσοφικής Σχολής η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  1. Ο/H φοιτητής/τρια κατεβάζει το έντυπο της Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης της Περγάμου από τον ιστότοπο του Τμήματός του ή από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ή ζητάει να του το στείλει η Γραμματεία του με email.
  2.  Συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία που του ζητούνται και υπογράφει την Βεβαίωση.
  3.  Στέλνει το αρχείο της Βεβαίωσης σε μορφή .jpeg (φωτογραφίας) στο email του/της υπευθύνου της Περγάμου της Γραμματείας του Τμήματός  του με το κινητό ή όπως αλλιώς μπορεί.
  4. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία εκτυπώνει τη Βεβαίωση, τη σφραγίζει και  την υπογράφει.
  5. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία φωτογραφίζει την υπογεγραμμένη  Βεβαίωση και τη στέλνει στον υπεύθυνο Περγάμου της Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής.
  6. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η  ανεβάζει την εργασία του στο αποθετήριο Πέργαμος. Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης παραμένει η ίδια, όπως και πριν τα έκτακτα μέτρα, και δεν απαιτείται η επιστροφή της υπογεγραμμένης έντυπης Βεβαίωσης στη Γραμματεία.

Η Βιβλιοθήκη θα διεκπεραιώσει τις Βεβαιώσεις κατάλληλα, όταν αρθούν τα έκτακτα μέτρα.
Έντυπο βεβαίωσης (.doc), (.pdf)

Σημειώνεται επίσης ότι η κατάθεση έντυπης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, όπου απαιτείται, μπορεί προσωρινά να γίνεται  στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προκειμένου να σταλεί στη Βιβλιοθήκη μετά την άρση των έκτακτων μέτρων.

Κατόπιν, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί πλέον να ανεβάσει την εργασία του στο αποθετήριο Πέργαμος. Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης παραμένει η ίδια, όπως και πριν τα έκτακτα μέτρα.

Έντυπο βεβαίωσης (.doc) (.pdf)

Ενημέρωση 3/7/2020