Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Ανάρτηση εργασιών στο ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος (5-11-2021)

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να τηρούν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ, η ενεργοποίηση του οποίου γίνεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής τους και, αφού έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες διορθώσεις που τους υποδείχθηκαν,  πρέπει να αναρτήσουν την εργασία τους στην Πέργαμο.

Οδηγίες

 1. Ο/H φοιτητής/τρια κατεβάζει το έντυπο της Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης της Περγάμου από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.
 2.  Συμπληρώνει το έντυπο, με προσοχή στο πεδίο περιορισμού της πρόσβασης και υπογράφει την Βεβαίωση.
 3.  Στέλνει το αρχείο της Βεβαίωσης σε μορφή .jpeg (φωτογραφίας) στο email του/της υπευθύνου της Περγάμου της Γραμματείας του Τμήματός  του με το κινητό ή όπως αλλιώς μπορεί.
 4. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία εκτυπώνει τη Βεβαίωση, τη σφραγίζει, την υπογράφει, την φωτογραφίζει και τη στέλνει στον υπεύθυνο Περγάμου της Βιβλιοθήκης, με κοινοποίηση στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η  ανεβάζει την εργασία του στο αποθετήριο Πέργαμος, χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς κωδικούς του/της.
 6. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στην κατάσταση της εργασίας στην Πέργαμο, θα λάβει ο  ενδιαφερόμενος/η αυτοματοποιημένο μήνυμα, στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει.

Σημείωση: Η κατάθεση έντυπης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, όπου απαιτείται, γίνεται  στη  Βιβλιοθήκη. 

Έντυπο Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Ενημέρωση 5/11/2021

Πρακτικές συμβουλές για την ανάρτηση

 • Η τριμελής επιτροπή  πάντα να φαίνεται και στο αρχείο της εργασίας και στην φόρμα της Περγάμου
 • Όποιος περιορισμός δηλώνεται  στην αίτηση, ο ίδιος να δηλώνεται και στην ανάρτηση
 • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κεφαλαία γράμματα σε ονοματεπώνυμο, λέξεις κλειδιά, τίτλο κτλ.
 • Το αρχείο να είναι σε μορφή PDF.
 • Η Βιβλιοθήκη παροτρύνει τους φοιτητές να διαθέτουν τις εργασίες τους με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

 Καλή επιτυχία!

Άδεια πρόσβασης στην Πέργαμο - Αίτημα περιορισμού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  επιθυμεί  περιορισμό της  πρόσβασης  στο πλήρες κείμενο της εργασίας του, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να υποβάλει  Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.  Εάν χρειάζεται,  στην περίπτωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει  και έντυπη αιτιολόγηση   προς τη Βιβλιοθήκη.

Yπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων αποδέσμευσης μιας διπλωματικής εργασίας ή και μιας διδακτορικής διατριβής που έχει κατατεθεί στο αποθετήριο Πέργαμος με περιορισμό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό.

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει ένθερμα την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και παροτρύνει τους φοιτητές να διαθέτουν τις εργασίες τους με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Δήλωση της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής για την Ανοικτή Πρόσβαση

Αποστολή της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της γνώσης. Η Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ "Πέργαμος" αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού έργο της είναι να διασφαλίζει την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση των ερευνητών σε τίτλους Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί τη βάσει των παραπάνω, αλλά και φρονώντας πως

[α] η γνώση που παράγεται σε δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν μπορεί παρά να αποτελεί δημόσιο αγαθό,

[β] η άμεση δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο ΕΚΠΑ διασφαλίζει την επιστημονική ακεραιότητα και προστατεύει τους ερευνητές από το ενδεχόμενο της αδόκητης λογοκλοπής,

[γ] η άνευ χρονικών περιορισμών ανοικτή πρόσβαση επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο και λογοδοσία, αμφότερα εχέγγυα διασφάλισης της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και πιστότητας της ερευνητικής παραγωγής,

[δ] η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η προσβασιμότητα αποτελούν τις πλέον θεμελιώδεις συνθήκες για την ανάπτυξη οποιουδήποτε λειτουργικού και παραγωγικού ερευνητικού οικοσυστήματος,

αλλά και εναρμονιζόμενη με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν διεθνώς σε ό,τι αφορά την προαγωγή της άμεσης, πλήρως ανοικτής πρόσβασης, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποθαρρύνει σθεναρά τη θέση οποιωνδήποτε περιορισμών πρόσβασης είτε χρονικών, είτε εύρους, είτε ακόμη δια της διαφοροποίησης μεταξύ των χρηστών που προέρχονται από το ΕΚΠΑ και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής.