Προσωπικό

Υπεύθυνος Λειτουργίας

Γεράσιμος Τουρκογιάννης, gtourkog@uoa.gr

Γραφεία

  • Γραφείο Γραμματείας, Προσκτήσεων  και Οικονομικής Διαχείρισης
        Υπεύθυνη: Ε. Αναγνωστοπούλου, elanag@uoa.gr
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης
        Υπεύθυνη: Ν. Παρασκευοπούλου, nparaske@uoa.gr
  • Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού
        Υπεύθυνος: Μ. Βγόντζας, mvgontzas@uoa.gr