Μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Δικαίωμα μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων

Τα συγγράμματα του «Ευδόξου» θα τοποθετούνται σε ειδική Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού με διακριτικό πρόθεμα ταξιθετικού ΔΣ (Διδακτικά Συγγράμματα). Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν, δηλαδή:

1. Φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου
2. Φοιτητές που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά και επομένως τους έχει χορηγηθεί ήδη δωρεάν σύγγραμμα (αλλά εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το δωρεάν σύγγραμμα του μαθήματος)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195).

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανειστούν μέχρι δύο (2) συγγράμματα για 30 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για 30 επιπλέον ημέρες (παρ. 2, άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης Φ12/93262/Β3 -13-8-2012).

Όροι και προϋποθέσεις μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων

Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γίνουν μέλη των βιβλιοθηκών και να εγγρα-φούν στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού των βιβλιοθηκών. Η εγγραφή γίνεται στη βιβλιοθήκη/σπουδαστήριο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής. Αν το Τμήμα έχει Τομείς που διαθέτουν χωριστές βιβλιοθήκες/σπουδαστήρια, η εγγραφή γίνεται στη βιβλιο-θήκη/σπουδαστήριο του Τομέα στον οποίο υπάγεται η κατεύθυνση σπουδών του φοιτητή.

Οι φοιτητές πρέπει να δανείζονται τα συγγράμματα από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ή του Τομέα τους (αν το Τμήμα έχει περισσότερα του ενός σπουδαστήρια). Μόνο αν στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίτυπο, μπορεί ο δανεισμός να γίνει από άλλη βιβλιοθήκη της οικείας Σχολής.

Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων από μακροχρόνιο δανεισμό

Η επιστροφή των δανεισμένων συγγραμμάτων γίνεται μόνο στη βιβλιοθήκη από την οποία έγινε ο δανεισμός του κάθε συγγράμματος.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με την οποία θα πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος πριν από κάθε ορκωμοσία οφείλει να στέλνει στις βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής.

Η χρήση συγγραμμάτων τα οποία δανείζονται οι χρήστες από τις βιβλιοθήκες υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 ν. 3905/2010). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Για το Δανεισμό μεταπτυχιακών φοιτητών και μελών ΔΕΠ πατήστε εδώ.