Σπουδαστήριο Ψυχολογίας:

Για το Σπουδαστήριο

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχανάλυση, Ψυχοθεραπείες, Εκπαίδευση.

Βιβλία: Ελληνικά και ξενόγλωσσα. Στο χώρο επίσης στεγάζεται και η προσωπική βιβλιοθήκη του καθηγητή κου Τριάντη, όπως επίσης και σπάνια παλαιά βιβλία ψυχολογίας.π.χ. (Βορρέας, Wundt, Skinner, Jung κλπ.)

Περιοδικά: Ξενόγλωσσα κ ελληνικά  περιοδικά ψυχολογίας σε έντυπη κ ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υπάρχουν Πτυχιακές Εργασίες και Διπλωματικές Εργασίες των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και του Φ.Π.Ψ.

Λοιπό Υλικό: Επίσης διατίθενται ψυχομετρικά τέστ σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς του Τομέα Ψυχολογίας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή τους να τα δανειστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Υπηρεσίες

Πολιτική Δανεισμού: 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη Δ.Ε.Π. και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.  Δικαίωμα δανεισμού έχουν και οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι έχουν επόπτη από τον Τομέα Ψυχολογίας. Η διάρκεια δανεισμού είναι για 2 εβδομάδες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των σχολών, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος, μπορούν να δανείζονται υλικό αυθημερόν για φωτοτύπηση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δανεισμού για τους προπτυχιακούς φοτητές του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. καθώς κ σε όσους φοιτητές έχουν εκδόσει κάρτα μέλους βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιώντας την νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Δανεισμός στη Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής.

 Άλλες Υπηρεσίες: 

Ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC). Οδηγίες αναζήτησης για βιβλία.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην βάση δεδομένων PsycINFO (από την επιλογή ProQuest SciTech Collection) καθώς και στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας http//:www.lib.uoa.gr.

 

 

 

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας: