Υπηρεσίες

Πολιτική δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού, εφόσον συμπληρώσουν και υποβάλουν στη Βιβλιοθήκη την αίτηση μέλους, έχουν οι χρήστες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. με διάρκεια δανεισμού: 5 ημέρες και με μέγιστο αριθμό τεκμηρίων για δανεισμό: 3 (τρία)
  • προπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα από τον Εύδοξο και αφορά δανεισμό μόνο των διδακτικών συγγραμμάτων του Φ.Π.Ψ. με διάρκεια δανεισμού: 30 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και με μέγιστο αριθμό τεκμηρίων για δανεισμό: 2 (δύο) διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου τη φορά
  • μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιοι διδάκτορες και διδακτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής με διάρκεια δανεισμού: 14 ημέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και με μέγιστο αριθμό τεκμηρίων για δανεισμό: 5 (πέντε) συνολικά από όλες τις Βιβλιοθήκες της Φ.Σ.
  • διοικητικό προσωπικό της Φιλοσοφικής  Σχολής με διάρκεια δανεισμού: 14 ημέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και με μέγιστο αριθμό τεκμηρίων για δανεισμό: 5 (πέντε).

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να δανείζονται υλικό με υποχρέωση επιστροφής αυθημερόν και με κράτηση της αστυνομικής ή ακαδημαϊκής ταυτότητας. Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων για ημερήσιο δανεισμό είναι τα δέκα (10). Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, παλιό, φθαρμένο και σπάνιο υλικό δε δανείζεται εκτός Βιβλιοθήκης αλλά μόνο για επιτόπια μελέτη. Η επιστροφή του δανεισμένου υλικού πραγματοποιείται μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η χρήση του υλικού των Βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν.2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.