Πληροφορίες

Προσωπικό

  • Ευαγγελία Φρυδάκη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια, efrydaki@ppp.uoa.gr