Πληροφορίες

Προσωπικό

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια, mkaplanog(at)phil.uoa.gr

Ζωή Ζούπα, τηλ. 210 7277778, zzoupa(at)lib.uoa.gr

 

 

Φωτογραφία: Ν. Μπάκα
Φωτογραφία: Ν. Μπάκα