Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας:

Υπηρεσίες

Δανεισμός

Ποιοι μπορούν να δανειστούν βιβλία στο σπίτι: 

1. Προπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα Γλωσσολογίας 

Ο δανεισμός γίνεται εφόσον υπάρχει  Φοιτητική η αστυνομική ταυτότητα την οποία κρατάει ο εκάστοτε υπεύθυνος δανεισμού μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του φοιτητή, σημειώνοντας την ημερομηνία δανεισμού και επιστροφής του βιβλίου.

Δανεισμός: Παρασκευή Επιστροφή: Δευτέρα Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 2 (δύο) 

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου του Τομέα Γλωσσολογίας 

α. Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

β. Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

γ. Τεχνογλωσσίας 

δ. Δανεισμός σε μεταπτυχιακούς, Υ.Δ., διδάσκοντες του Γλωσσολογικού και όλων των αντίστοιχων κατηγοριών όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, μέχρι 5 βιβλία για 15 μέρες (ισχύει από 1/02/2013) με απόφαση του  Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής 

3. Καθηγητές του Διδασκαλείου 
Δανεισμός για 15 μέρες Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 3 (τρία) 

4. Το Διδακτικό (εν ενεργεία και ομότιμοι) και Διοικητικό προσωπικό του Τομέα Γλωσσολογίας 
Διδακτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής Δανεισμός για 15 μέρες 

Ποιοι μπορούν να δανειστούν βιβλία για ημερήσιο δανεισμό: 

1. Προπτυχιακοί φοιτητές όλων των τμημάτων και σχολών και οι φοιτητές του Διδασκαλείου

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου όλων των τμημάτων και σχολών 

3. Το Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων και σχολών και οι εξωτερικοί χρήστες 

Ο δανεισμός γίνεται εφόσον υπάρχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, το οποίο κρατάει ο εκάστοτε υπεύθυνος δανεισμού μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του δανειζομένου, σημειώνοντας την ημερομηνία δανεισμού του βιβλίου.

Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 5 (πέντε).Τα βιβλία δίνονται για  ημερήσιο δανεισμό σε όλους τους χρήστες από τις 09:00 π.μ. και πρέπει να έχουν επιστραφεί μία (1) ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού για 1 μήνα. Σε περίπτωση δεύτερης καθυστέρησης ο χρήστης δεν δικαιούται να δανειστεί για 2 μήνες, σε περίπτωση τρίτης καθυστέρησης δεν δικαιούται να δανειστεί για 3 μήνες. Εφόσον ο χρήστης ξεπεράσει τις 3 καθυστερήσεις χάνει δια παντός το δικαίωμα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη. 

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί για αυθημερόν δανεισμό στην προκαθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο δανεισμού, αλλιώς χάνουν το δικαίωμα δανεισμού. Η απόπειρα αφαίρεσης βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη συνεπάγεται την παντελή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και χρήσης της Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός βιβλίων για το σπίτι και η επιστροφή τους σταματά 60 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης. 

Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.Ένα αντίτυπο από τη βασική βιβλιογραφία κάθε μαθήματος και μετά από αίτηση του καθηγητή θα παραμένει στη βιβλιοθήκη (δεν δανείζεται για το σπίτι). 

Οι χρήστες δεν οφείλουν να επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν, αλλά στο ειδικό καρότσι που υπάρχει στο χώρο του αναγνωστηρίου.

 Όλο το δανεισμένο υλικό επιστρέφεται υποχρεωτικά στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου για τον ετήσιο έλεγχο των εγγραφών του δανεισμού ή για απογραφή.

Η έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται στις 09:00 και σταματά 30 (τριάντα) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποφοιτούν ή διακόπτουν τις σπουδές τους οφείλουν να επιστρέφουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν δανειστεί.

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών και η χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν ησυχία, να σέβονται το χώρο, το υλικό και τους εργαζόμενους της Βιβλιοθήκης. 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΦΩΤΟΤΥΠΟΥΝΤΑΙ: 
ΔΔ (Διδακτορικές Διατριβές των τριών τελευταίων)

Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας: