Πληροφορίες

Προσωπικό

  • Δημήτριος Αγγελάτος, Καθηγητής , Διευθυντής
  • Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια, Αν. Διευθύντρια
Φωτογραφία: Ν. Μπάκα