Προσωπικό

Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια

Σταυρούλα Κανακάκη, τηλ 210 727 7695, stkanakaki@uoa.gr

Φωτεινή Μπαλλά, τηλ 210 727 7695, fballa@uoa.gr

Φωτογραφία: Ν. Μπάκα