Ιστορικό Σπουδαστήριο:

Υπηρεσίες

Δανεισμός

Πολιτική Δανεισμού

1. Δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν μόνον τα μέλη του ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δικαίωμα δανεισμού είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.Για όσους ζητούν βιβλία που ήδη είναι δανεισμένα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

2. Δεν δίνονται για δανεισμό:
α. Το υλικό που χαρακτηρίζεται ως πολύτιμο, σπάνιο και εξαντλημένο (π.χ. παλιές εκδόσεις, πηγές κ.τ.λ.).
β. Το βασικό πληροφοριακό υλικό (βιβλία αναφοράς, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, άτλαντες).
γ. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες (ένδειξεις ΜΔ, ΔΔ).

3. Τα μέλη ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα παράτασης του δανεισμού για ακόμη 15 ημέρες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη.

4. Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν δικαίωμα ημερήσιου δανεισμού πέντε (5) βιβλίων από τις 08.00 έως τις 17.00.

Ιστορικό Σπουδαστήριο: