Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών:

Για τη Βιβλιοθήκη

Συλλογή και υπηρεσίες

Συλλογή

Βιβλία: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 800  βιβλία.

Υπηρεσίες

Πολιτική Δανεισμού: 

Η Βιβλιοθήκη  εξυπηρετεί: μέλη Δ.Ε.Π.,τα μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού και  φοιτητές του τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών . 

Δικαίωμα δανεισμού έχουν: τα μέλη Δ.Ε.Π, τα μέλη ΔΕΠ των άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και  οι φοιτητές (προπτυχιακοί)του τμήματος. 

Ο δανεισμός γίνεται εφόσον υπάρχει τρίπτυχο ανανεωμένο το οποίο κρατάει ο  υπεύθυνος δανεισμού μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του φοιτητή, σημειώνοντας την ημερομηνία δανεισμού και επιστροφής του βιβλίου. Για τα μέλη ΔΕΠ είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αίτησης (βλ.  Χρήσιμα Έγγραφα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού για 1 μήνα. 

Άλλες Υπηρεσίες: www.slavstud.uoa.gr

Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών: