Πληροφορίες

Προσωπικό

Μαρία Γερμανού, Καθηγήτρια, Διευθύντρια, margerma(at)enl.uoa.gr

Ελένη Αναγνωστοπούλου,  τηλ. 210 727 7905, eanagnos(at)lib.uoa.gr
Άννα Σπυριδάκη, τηλ. 210 727 7959, aspirid(at)lib.uoa.gr
Γεράσιμος Τουρκογιάννης, τηλ. 210 727 7949, gtourkog(at)lib.uoa.gr

 

 

Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα